زندگی مسیحی

زندگی جدید شما

ازلحظه ای که شما عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید ، زندگی جدید شما آغاز شده است. او زندگی شگفت انگیز ، با شکوه و شاد بی پایانی را به شما اهدا می کند. این دوره توسط Louise Jeter نوشته شده وWalker به توضیح آنچه که این زندگی جدید در مورد چیست کمک می کند.